Polityka
prywatności

§ 1

Postawienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej kozyszkola.edu.pl jest, VIRTUS Sp. z o.o. z siedzibą w (43-340) Kozy ul. Cmentarna 19, NIP 9372666964, organ prowadzący Niepubliczną Szkołą Podstawową im. Kardynała Karola Wojtyły, adres poczty elektronicznej: biuro@kozyszkola.edu.pl; numer telefonu: 33 432 27 93, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

§ 2

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, cel i podstawa zbierania danych

 1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.
  Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a)RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; tutaj w celu możliwości korzystania z formularza kontaktowego oraz możliwości wykorzystania danych do kontaktu zawartych w formularzy zgłoszeniowym przedstawiciela szkoły związanego z ponowną rekrutacją.
  • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; tutaj w celu skorzystania z formularza zgłoszeniowego umożliwiającego zapisanie dziecka do szkoły.
 1. WARUNKI WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH. Udzielona zgoda w formularzu kontaktowym może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na realizację pozostałych usług. Wycofanie zgody może odbyć się poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres: biuro@kozyszkola.edu.pl

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty określone przepisami prawa oraz podmioty, z którymi Administrator danych zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dla właściwego realizowania swoich zadań.

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem strony internetowej są od razu przekazywane na wskazane adresy e-mail pracowników szkoły, nie są zapisywane i gromadzone na serwerach podmiotów realizujących zadania w zakresie obsługi strony www szkoły.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do zrealizowania celu w jakim wysłano informacje / zapytanie przez formularz lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń własnych bądź zabezpieczenia się przed roszczeniami określonymi przepisami kodeksu cywilnego;
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celu jakim jest kontakt przedstawiciela szkoły związany z możliwością ponownej rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody.
  • Dane pozyskane z formularza zgłoszeniowego przetwarzane będą przez okres rekrutacji, a po przyjęciu do szkoły przez okres edukacji, a następnie dane są archiwizowane przez okres zgodny z przepisami prawa.

Dane osób nieprzyjętych do szkoły są przechowywane przez cały okres niezbędny do przeprowadzenia ponownej rekrutacji, do końca drugiego etapu edukacyjnego, chyba, że stanowią dowód dotyczący roszczeń stron – do zakończenia postępowania wyjaśniającego, a następnie archiwizowane zgodnie z przepisami prawa.

 1. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niepodanie danych osobowych uniemożliwia rozpatrzenie formularza zgłoszeniowego, a tym samym zapisanie dziecka do szkoły oraz może utrudnić prowadzenie korespondencji.
 2. INFORMACJE O PROFILOWANIU ORAZ ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI. Na podstawie udostępnianych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie przewiduje się profilowania danych.

§ 3

Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody.
 2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
  • Dostęp do danych – art. 15 RODO
  • Sprostowanie danych – art. 16 RODO
  • Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO
  • Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO
  • Przeniesienie danych – art. 20 RODO
  • Sprzeciw – art. 21 RODO
  • Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO
 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2, należy wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@kozyszkola.edu.pl
 2. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 3. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 4

Pliki „cookies”

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
  • Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  • Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 4. Administrator wykorzystuje własne pliki „cookies” w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 1. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, parametry wyświetlania stron internetowych

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa.