szkoła w Kozach

Virtus Sp. z o. o. realizuje projekt pn.
Virtus – rozwój niepublicznej edukacji szkolnej w Gminie Kozy”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 11.1.4 RPO WSL.

Projekt pt.:
„Virtus – rozwój niepublicznej edukacji szkolnej w Gminie Kozy” skierowany jest do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Karola Wojtyły w Kozach realizującej podstawę programową kształcenia ogólnego oraz do 85 uczniów tej placówki, w tym do 40 uczennic.

Cel główny projektu:
Wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 85 uczniów i uczennic uczęszczających do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Karola Wojtyły w Kozach w okresie od 01.09.2020 do 30.06.2022r. oraz podniesienie efektywności kształcenia w szkole poprzez stworzenie w placówce objętej projektem warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

Miejsce realizacji:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Karola Wojtyły w Kozach.

Efektem finalnym projektu będzie nabycie kompetencji kluczowych przez co najmniej 80% uczniów i uczennic objętych projektem. Ponadto w szkole realizującej projekt zostaną doposażone pracownie przedmiotowe, m. in. w rozwiązania w zakresie TIK.

Całkowita wartość projektu: 196 118,75 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 176 506,87 zł.

szkoła w Kozach